Lao site English site

74/6 Sisangvone Road
That Luang Tai
Vientiane, Lao PDR

PO Box 77
Vientiane, Lao PDR

Tel: +856 21 45 2500
Fax: +856 21 45 2927

ລາຍຫຼັກສູດຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນສະຕະວັດທີ 21

Classes may be cancelled if there are not enough students.

  • ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ
  • Swift ພາສາອັງກິດ
  • Swift ພາສາລາວ
  • TOEFL / TOEIC
  • IELTS
  • ການຮຽນເດັກນ້ອຍ
    ວັນເສົາອາທິດ

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ

ຫ້ອງພາສາອັງກິດທົ່ວໄປມີຫ້ອງ Starter ສຳລັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາອັງກິດໜ້ອຍດຽວ ແລະ ອ່ານພາສາອັງກິດໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ແລະ Advanced.

ຫ້ອງໃໝ່ອາດເປີດ ຫຼື ປີດແລ້ວແຕ່ການຈົດທະບຽນຂອງນັກຮຽນ. ນັກຮຽນໃໝ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເສັງທຽບລະດັບໂດຍໃຊ້ 1ຊົວໂມງ, ແລະ ຈະຖືກຈັດເຂົ້າຮຽນຕາມການເສັງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັກຮຽນທີ່ກ້າວໜ້າເສັງຜ່ານຈະໄດ້ໄປຮຽນລະດັບໃໝ່ໃນພາກຮຽນໜ້າ. ມີພາກຮຽນ 4 ເທີມຕໍ່ປີ.

ລາຄາ:
1.600.000 ກີບຕໍ່ເທີມ
ປື້ມ 230.000 ກີບ 1ຊຸດ

ວັນ ເວລາ
ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ 17:00-18:30
ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ 18:30-20:00

Swift ພາສາອັງກິດ

ຫຼັກສູດນີ້ຊ່ວຍນັກຮຽນເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ໄວ. ຮຽນການສົນທະນາດ້ວຍການຟັງ ແລະ ການເວົ້າ ຫຼັກສູດນີ້ກຳນົດການຂຽນ ແລະ ການອ່ານ. ນັກຮຽນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃນລະດັບຖືກຕ້ອງ. ຫ້ອງ Swift ໃໝ່ເປີດຕະຫຼອດຖ້າມີນັກຮຽນໜ້ອຍທີ່ສຸດ 5 ຄົນ ແລະ ບໍ່ເກີນ 15 ຄົນ.

ມີພາກຮຽນ 4 ເທີມຕໍ່ປີ.

ລາຄາ:
1,300,000 ກີບຕໍ່ເທີມ
ປື້ມ 100,000 ກີບ

ວັນ ເວລາ
ຄານ-ພະຫັດ 17:00-18:30
ຄານ-ພະຫັດ 18:30-20:00

Swift ພາສາລາວ

ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ຫ້ອງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ການຟັງ ແລະ ການເວົ້າສົນທະນາພາສາລາວ, ພ້ອມຜະສົມໄປດ້ວຍການອ່ານ ແລະ ການຂຽນກິດຈະກຳ. ນັກຮຽນແມ່ນຈະຖືກຈັດໃສ່ຫ້ອງຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນລະດັບຕໍ່ໄປ.

ຫ້ອງ Swift ໃໝ່ຈະເປີດຕະຫຼອດຖ້າມີນັກຮຽນນ້ອຍທີ່ສຸດ 5 ຄົນ ແລະ ບໍ່ເກີນ 15 ຄົນ.

ລາຄາ:
1,000,000 ກີບຕໍ່ພາກຮຽນ 40 ຊົ່ວໂມງ

ວັນ ເວລາ
ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ 17:00-18:30
ຄານ-ພະຫັດ 17:00-19:00

TOEFL / TOEIC Classes

And where will studying English take you? At our school we are an official TOEFL and TOEIC course and testing center. Have you wanted to go to university overseas, get a high paying job in a foreign country or get a good job right here in Lao but it requires a high level of English? Don't worry, we have you covered!

TOEFL and TOEIC will put you on the road to success and help make your dreams a reality. TOEFL and TOEIC scores are accepted all over the world.

Why wait? Register with 21st Century School now and get on the road to success.

We conduct 30 hour TOEFL or TOEIC classes which end with a test.

Pricing:
1,600,000 kip per term (terms 1 and 3)

ວັນ ເວລາ
ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ 17:00-18:30
ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ 18:30-20:00

IELTS Preparation Course

This class prepares students to take the IELTS exam, helping them achieve a higher score, so they can study at a university abroad.

Pricing:
250 USD per 46-hour IELTS Prep course

ຫ້ອງ ວັນ ເວລາ
IELTS Prep Class 1A ຄານ-ພະຫັດ 17:15-19:45
  ເສົາ 9:30-12:30
IELTS Prep Class 1B ຄານ-ພະຫັດ 17:15-19:45
  ເສົາ 9:30-12:30

ການຮຽນເດັກນ້ອຍວັນເສົາອາທິດ

ການຮຽນນີ້ປະກອບດ້ວຍເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີ ຫາ 14 ປີ, ມີ 5 ລະດັບ, ຂອງການຮຽນ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທຸກໆ 45 ນາທີ, ໂດຍທີ່ຈະຮຽນນຳອາຈານຜູ້ໃໝ່ມູນວຽນກັນ. ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງອາຈານສອນຈະແມ່ນຄູຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຄູຄົນລາວ, ດັ່ງນັ້ນນັກຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກທັງສອງຝ່າຍ.

ອາຫານທ່ຽງທີດີແມ່ນຈະມີໃຫ້ສຳຫຼັບນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນວັນເສົາເວລາ 12 ບ່າຍ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈາຍອື່ນໆ.

ລາຄາ:
1.000.000 ກີບ ຕໍ່ 72 ຊົ່ວໂມງ
ປື້ມ 1 ຊຸດ 180,000 / 230,000 ກີບ

ວັນ ເວລາ
ເສົາ
ອາທິດ
9:00-4:00
9:00-12:00